Ustawa o Złotych Gonsjorach

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawa o Złotych Gonsjorach

 1. "Nawiązując do słusznej idei programu rozrywkowego" i zgodnie z wieloletnią tradycją zapoczątkowaną przez Ojców Założycieli banjakalizmu, Banjak MultiMedia Grůp przyznaje Złote Gonsjory jako nagrodę za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia w ciągu danego roku kalendarzowego, w szczególności, jeżeli przyczyniają się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu.
 2. Złote Gonsjory przyznaje Banjak MultiMedia Grůp przy współudziale jej sympatyków.
 3. Na straży honoru Złotych Gonsjorów stoi Kapituła Złotego Gonsjora, zwana dalej Kapitułą.
 4. Kapituła składa się z trzech członków wybranych przez Komitet Centralny BMMG spośród członków i sympatyków Banjak MultiMedia Grůp.
 5. Kapituła działa na podstawie Statutu Kapituły Złotych Gonsjorów stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej ustawy oraz uchwalonego przez siebie Regulaminu Złotych Gonsjorów, zwanego dalej Regulaminem.
 6. Złote Gonsjory przyznawane są raz w roku w kategoriach i wedle kryteriów ustalonych w Regulaminie.
 7. Nominacje do Złotych Gonsjorów w poszczególnych kategoriach ogłasza Kapituła w oparciu o propozycje nominacji zgłoszone przez członków i sympatyków Banjak MultiMedia Grůp na zasadach ustalonych w Regulaminie.
 8. Laureatów Złotych Gonsjorów w poszczególnych kategoriach wybiera się spośród nominowanych osób w drodze plebiscytu, w którym głosują członkowie i sympatycy Banjak MultiMedia Grůp na zasadach ustalonych w Regulaminie.
 9. Laureat Złotego Gonsjora otrzymuje nagrodę w postaci statuetki Złotego Gonsjora projektu artysty ludowego ban. Kostka, wykonanej na zlecenie Kapituły według wzoru ustalonego w Regulaminie.
 10. Ogłoszenie wyników plebiscytu i rozdanie statuetek Złotego Gonsjora odbywa się podczas Gali Złotych Gonsjorów organizowanej przez Kapitułę jako wydarzenie uświetniające obchody Jubileuszu Uchwalenia Konstytucji Banjak MultiMedia Grůp.
 11. Statuetka Złotego Gonsjora ma postać wyciętego z kartonu lub innego materiału wizerunku głowy Gonsjora zabarwionego obustronnie na kolor złoty lub żółty. Wzór statuetki Złotego Gonsjora stanowi załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.
 12. Statuetka Złotego Gonsjorka ma postać wyciętego z kartonu lub innego materiału wizerunku głowy Gonsjora ze smoczkiem w dziobie zabarwionego obustronnie na kolor złoty lub żółty.
 13. Informacja o autorze projektu statuetek Złotego Gonsjora i Złotego Gonsjorka jest umieszczana na każdej statuetce oraz ogłaszana podczas Gali Złotych Gonsjorów.
 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu pierwszej Gali Złotych Gonsjorów organizowanej po wejściu w życie ustawy.

Statut Kapituły Złotego Gonsjora

Załącznik nr 1 do Ustawy o Złotych Gonsjorach

Przepisy ogólne

1. Kapituła Złotego Gonsjora, zwana dalej Kapitułą, jest organem Banjak MultiMedia Grůp, zwanej dalej BMMG, powołanym do stania na straży honoru Złotych Gonsjorów oraz do czuwania nad ich przyznawaniem przez BMMG.
2. Kapituła odpowiada przed Komitetem Centralnym BMMG.
3. Członkom i sympatykom BMMG przysługuje odwołanie od uchwał Kapituły związanych z jej działalnością statutową do Komitetu Centralnego BMMG. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Komitet Centralny BMMG uchwała Kapituły pozostaje w mocy.

Członkostwo

4. Kapituła składa się z czterech członków.
5. Członkiem Kapituły może być:
a) członek zwyczajny BMMG,
b) członek stowarzyszony BMMG,
c) członek z ramienia BMMG,
d) członek honorowy BMMG,
e) sympatyk BMMG.
6. Dwóch członków Kapituły wybiera się spośród osób wskazanych w art. 5 ust. a, a trzeciego członka - spośród osób wskazanych w art. 5 ust. a-e.
7. Członków Kapituły wybiera Komitet Centralny BMMG zwykłą większością głosów.
8. Kandydatów na członków Kapituły zgłaszają członkowie zwyczajni BMMG po uzyskaniu zgody potencjalnego kandydata na kandydowanie.
Członkostwo w Kapitule wygasa w przypadku:
a) przeniesienia się członka na łono Banjaka,
b) rezygnacji członka,
c) odwołaniu członka przez Komitet Centralny BMMG przy jednoczesnym wyborze nowego członka.

Kanclerz

10. Pracom Kapituły przewodniczy Kanclerz Kapituły, zwany dalej Kanclerzem.
11. Kanclerz przewodniczy posiedzeniom Kapituły oraz podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych związanych z bieżącą działalnością Kapituły.
12. Kapituła wybiera Kanclerza spośród swoich członków w drodze uchwały. Po raz pierwszy Kapituła wybiera Kanclerza na pierwszym posiedzeniu.
13. Kadencja Kanclerza trwa jeden rok. Wybór Kanclerza przeprowadza się nie później niż na jeden miesiąc przed końcem kadencji. Jeżeli wyboru nie przeprowadzono, kadencja Kanclerza ulega przedłużeniu o kolejny rok.
14. W przypadku opróżnienia stanowiska Kanclerza, spowodowanego jego rezygnacją ze stanowiska Kanclerza lub wygaśnięciem praw członka Kapituły, obowiązki Kanclerza obejmuje Sekretarz Kapituły. Kapituła wybiera nowego Kanclerza na najbliższym posiedzeniu.
15. Członkom Kapituły przysługuje odwołanie od decyzji Kanclerza do Kapituły.

Sekretarz

16. W pełnieniu obowiązków związanych z bieżącą działalnością Kapituły Kanclerzowi pomaga Sekretarz Kapituły, zwany dalej Sekretarzem.
17. Kanclerz mianuje Sekretarza, a Kapituła zatwierdza go na stanowisku w drodze uchwały.
18. Kadencja Sekretarza kończy się wraz z końcem kadencji Kanclerza.
19. Kanclerz może na czas oznaczony lub nieoznaczony nadać Sekretarzowi pełnomocnictwo do pełnienia całości lub części swoich obowiązków. Przepis art. 16 stosuje się odpowiednio.

Posiedzenia

20. Kapituła obraduje na posiedzeniach.
21. Posiedzenia Kapituły zwołuje Kanclerz co najmniej raz w roku.
22. Posiedzenie Kapituły w sprawie wyboru Kanclerza może zwołać Sekretarz bez zgody Kanclerza.
23. Jeżeli osobiste stawiennictwo członków na posiedzeniu Kapituły nie jest możliwe, Kanclerz może zdecydować o odbyciu posiedzenia za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji.
24. Kapituła podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Kanclerza.

Regulamin

25. Kapituła uchwala Regulamin Złotych Gonsjorów, zwany dalej Regulaminem, na swoim pierwszym posiedzeniu.
26. Regulamin określa w szczególności:
a) kategorie Złotych Gonsjorów,
b) kryteria przyznawania Złotych Gonsjorów w poszczególnych kategoriach,
c) zasady zgłaszania propozycji nominacji na Złote Gonsjory,
d) termin i sposób ogłaszania nominacji na Złote Gonsjory,
e) zasady przeprowadzania plebiscytu na laureatów Złotych Gonsjorów,
f) wzór i sposób wykonania statuetek Złotego Gonsjora,
g) sposób organizacji Gali Złotych Gonsjorów.
27. Zmiany w Regulaminie uchwala Kapituła.

Wzór statuetki Złotego Gonsjora

Załącznik nr 2 do Ustawy o Złotych Gonsjorach

Wzór statuetki Złotego Gonsjora


Złote Gonsjory
CzłowiekPomysłPrzebójCytatObciachBanjakaliumGonsjorkiKat. specjalna
20052006200720082009
20102011201220132014
20152016201720182019
20202021202220232024
Ustawa o Złotych GonsjorachRegulamin Złotych Gonsjorów
Kapituła Złotego GonsjoraStatut Kapituły