Otwórz menu główne

Spis treści

Kategorie

1. Złote Gonsjory przyznaje się raz w roku za osiągnięcia dokonane w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Złote Gonsjory przyznaje się w następujących kategoriach:

a) "Człowiek roku",
b) "Pomysł roku",
c) "Przebój roku",
d) "Cytat roku",
e) "Obciach roku",
f) "Banjakalium roku",
g) Złoty Gonsjorek.

3. Złotego Gonsjora w kategorii "Człowiek roku" przyznaje się osobie żyjącej lub zmarłej nie później niż w roku, którego dotyczy nagroda, za wybitne osiągnięcia w dowolnej dziedzinie, a zwłaszcza w dziedzinie krzewienia i umacniania - niekoniecznie świadomego - idei banjakalizmu. Dopuszcza się przyznanie Złotego Gonsjora w kategorii "Człowiek roku" grupie osób, bądź osobie lub osobom fikcyjnym antropomorficznym.

4. Złotego Gonsjora w kategorii "Pomysł roku" przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za wymyślenie, ogłoszenie lub realizację w roku, którego dotyczy nagroda, idei będącej rezultatem twórczej działalności człowieka, odznaczającej się szczególną kreatywnością, zwłaszcza, jeżeli przyczynia się ona do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu.

5. Złotego Gonsjora w kategorii "Przebój roku" przyznaje się artyście, grupie artystów lub wydawcy za utwór muzyczny lub słowno-muzyczny, bądź teledysk, opublikowany lub spopularyzowany w roku, którego dotyczy nagroda, zwłaszcza, jeżeli przyczynia się on do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu.

6. Złotego Gonsjora w kategorii "Cytat roku" przyznaje się osobie lub grupie osób za szczególnie błyskotliwą wypowiedź wyrażoną lub często i powszechnie powtarzaną w roku, którego dotyczy nagroda, zwłaszcza, jeżeli przyczyniła się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu.

7. Złotego Gonsjora w kategorii "Obciach roku" przyznaje się osobie lub grupie osób za działalność planowaną, prowadzoną lub odnoszącą skutek w roku, którego dotyczy nagroda, odznaczającą się wyjątkową niegodziwością, głupotą lub bezguściem, zwłaszcza, jeżeli godzi ona w ideę banjakalizmu. Nie dopuszcza się przyznania Złotego Gonsjora w kategorii "Obciach roku" ziemskiemu wcieleniu Banjaka ani żadnemu z członków BMMG, aczkolwiek dopuszcza się przyznanie Złotego Gonsjora w tej kategorii całej Banjak MultiMedia Grůp.

8. Złotego Gonsjora w kategorii "Banjakalium roku" przyznaje się członkowi lub sympatykowi BMMG, albo grupie osób złożonej z członków lub sympatyków BMMG, za zaplanowanie lub zorganizowanie w roku, którego dotyczy nagroda, wydarzenia z udziałem co najmniej jednego członka zwyczajnego BMMG lub pod patronatem BMMG, które szczególnie przyczyniło się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu.

9. Złotego Gonsjorka przyznaje się na zachętę dziecku co najmniej jednego członka lub sympatyka BMMG, urodzonemu lub przysposobionemu w roku, którego dotyczy nagroda. W kategorii "Złoty Gonsjorek" plebiscytu nie przeprowadza się, a nagrodzone zostają wszystkie dzieci nominowane do nagrody.

10. Dopuszcza się przyznanie w danym roku Złotego Gonsjora w jednej dodatkowej kategorii, nie ustalonej niniejszym regulaminem. Możliwość ta przysługuje:

a) Kapitule w drodze uchwały,
b) Komitetowi Centralnemu w drodze uchwały,
c) wszystkim uczestnikom Gali Złotych Gonsjorów przez aklamację.

Nominacje

11. Prawo zgłaszania Kapitule propozycji nominacji do Złotych Gonsjorów mają wszyscy członkowie i sympatycy BMMG.

12. Propozycje nominacji do Złotych Gonsjorów za dany rok kalendarzowy można zgłaszać od 1 stycznia danego roku do 31 stycznia roku następnego.

13. Z początkiem roku kalendarzowego, jednak nie później niż do końca tygodnia następującego po Gali Złotych Gonsjorów za poprzedni rok, Kapituła zakłada w ogólnie dostępnym dla potencjalnych zainteresowanych portalu internetowym stronę poświęconą nominacjom do Złotych Gonsjorów za dany rok, zwaną dalej stroną internetową.

14. Propozycje nominacji do Złotych Gonsjorów można zgłaszać:

a) ustnie lub pisemnie dowolnemu z członków Kapituły,
b) poprzez wpis na stronie internetowej.

15. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 14., powinno zawierać następujące informacje:

a) kategorię,
b) imię i nazwisko, nazwę, lub inne dane identyfikujące nominowanego,
c) uzasadnienie.

16. Kapituła przygotowuje nominacje do Złotych Gonsjorów w oparciu o propozycje nominacji zgłoszone przez członków i sympatyków BMMG. Kapituła ma prawo odrzucić lub zmodyfikować proponowane nominacje, w tym również zmienić kategorię zaproponowanej nominacji lub połączyć kilka proponowanych nominacji w jedną nominację.

17. Kapituła ogłasza nominacje do Złotych Gonsjorów na stronie internetowej najpóźniej 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczą nagrody.

Gala

18. Gala Złotych Gonsjorów odbywa się podczas obchodów Jubileuszu Banjackiego.

19. Program Gali Złotych Gonsjorów obejmuje następujące punkty:

a) prezentację nominacji,
b) plebiscyt,
c) przypomnienie lauretów z poprzednich edycji plebiscytu,
d) ogłoszenie wyników plebiscytu wraz z rozdaniem statuetek Złotego Gonsjora i Złotego Gonsjorka.

Plebiscyt

20. Plebiscyt Złotych Gonsjorów ma na celu wyłonienie laureatów Złotych Gonsjorów spośród nominowanych.

21. Prawo głosowania w plebiscycie ma każdy członek lub sympatyk BMMG.

22. Plebiscyt ma postać równego i tajnego głosowania, z tym że Kanclerz lub Sekretarz Kapituły znają tożsamość głosujących w sposób, o którym mowa w art. 23 ust. b.

23. Członkowie i sympatycy BMMG biorą udział w plebiscycie, korzystając z jednego, wybranego przez siebie, z następujących sposobów głosowania:

a) w ramach Gali Złotych Gonsjorów, poprzez wypisanie na anonimowej karcie do głosowania wybranych przez siebie nominowanych w poszczególnych kategoriach, a następnie wrzuceniu karty do urny;
b) poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Kapitułę wraz z ogłoszeniem plebiscytu na dany rok, ze wskazaniem wybranych przez siebie nominowanych w poszczególnych kategoriach, najpóźniej w dniu Gali Złotych Gonsjorów do godziny wskazanej przez Kapitułę.

24. Do udziału w liczeniu głosów oddanych w plebiscycie upoważnieni są wyłącznie członkowie Kapituły.

25. Jeżeli dwóch lub więcej nominowanych w tej samej kategorii uzyskało w plebiscycie równą, najwyższą liczbę głosów, Kapituła przyznaje im Złotego Gonsjora ex aequo.

Ogłoszenie laureatów i rozdanie nagród

26. Ogłoszenie laureatów Złotych Gonsjorów w poszczególnych kategoriach przez Kapitułę jest równoznaczne z przyznaniem nagród.

27. Kapituła ogłasza lauretów:

a) podczas Gali Złotych Gonsjorów,
b) na stronie internetowej w terminie tygodnia od zakończenia Gali.

28. Równocześnie z ogłoszeniem laureata, Kanclerz lub osoba przez niego wskazana wręcza statuetkę Złotego Gonsjora laureatowi, o ile jest obecny na Gali.

29. Jeżeli laureat jest nieobecny na Gali, statuetkę może w jego imieniu odebrać osoba wskazana przez wręczającego, o ile zobowiąże się przekazać ją laureatowi w późniejszym terminie. Nieodebrane statuetki pozostają w posiadaniu Kapituły.

30. Kapituła nie ma obowiązku osobistego informowania nieobecnych na Gali laureatów Złotych Gonsjorów o nagrodzie.


Złote Gonsjory
CzłowiekPomysłPrzebójCytatObciachBanjakaliumGonsjorkiKat. specjalna
20052006200720082009
20102011201220132014
20152016201720182019
20202021202220232024
Ustawa o Złotych GonsjorachRegulamin Złotych Gonsjorów
Kapituła Złotego GonsjoraStatut Kapituły