Konstytucja Banjak MultiMedia Grůp

Z BanjaWiki
(Przekierowano z Konstytucja BMMG)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uroczyste obrady przed uchwaleniem Konstytucji – Góra Parkowa w Krynicy, 12 lutego 2000 r.
Uchwalona w 12 lutego 2000 r. w Krynicy Górskiej.
Weszła w życie 5 lutego 2000 r.

Preambuła

W tak pięknych okolicznościach przyrody – i tego – i niepowtarzalnej,
my BANJAKI,
w celu wzmocnienia i utrwalenia stosunków nas łączących,
zachowania wspomnienia o nas i o naszych dokonaniach
w pamięci zarówno naszej, jak i w pamięci potomnych,
a także dla dalszego rozwijania, rozpowszechniania i urzeczywistniania
tak bliskiej naszym sercom, mózgom, wątrobom i innym kiszkom, idei banjakalizmu, ustanawiamy
Konstytucję naszego związku
– Banjak MultiMedia Grůp,
która oby jak najdłużej i najwierniej przestrzegana była,
chwałę przynosiła imieniowi wiecznego i wielkiego Banjaka,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości,
i aby ku naszej wspólnej radości i pożytkowi społecznemu
była przedmiotem czci i szacunku naszego i wszystkich naszych sympatyków,
tak nam dopomóż Banjak.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 • § 1. Banjak MultiMedia Grůp, zwana dalej Banjak MultiMedia Grůp lub BMMG, jest luźną, niesformalizowaną i bezprogramową grupą zrzeszającą przyjaciół o podobnych, zbliżonych lub tylko zbieżnych (czasem sprzecznych) poglądach i zainteresowaniach.
 • § 2. BMMG działa na obszarze całego świata wraz z przyległościami. Jest to grupa otwarta na współpracę z przedstawicielami wszystkich narodów i wyznań, aczkolwiek zachowująca swój polsko-żydowski charakter.
 • § 3. Językiem urzędowym BMMG jest polski. Języki robocze poszczególnych organów BMMG określa ustawa.
 • § 4. Główną siedzibą BMMG jest Nowa Jerozolima, ul. Pięciu Banjaków 1, Kraków. Siedziby poboczne, zastępcze i tymczasowe określa ustawa.
 • § 5b. Motto BMMG brzmi: „Banjak nad Banjakami i wszystko Banjak.”
 • § 5c. Szczegóły dotyczące symboliki BMMG określa ustawa.
 • § 6. BMMG działa na podstawie swojej własnej ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. Jej działalność nie wymaga rejestracji w jakiejkolwiek innej organizacji lub państwie.

Rozdział II – Cele BMMG i sposoby ich realizacji

 • § 7. Celem BMMG jest:
 1. Propagowanie idei banjakalizmu na świecie,
 2. Ustanawianie i przestrzeganie zasad banjarut.
 • § 8. Swoje cele BMMG realizuje poprzez swoją działalność propagandową, oświatową, kulturalną, religijną, sportową, społeczną i towarzyską za pośrednictwem różnorodnych mediów, takich jak: radiofonia, telewizja, kinematografia, literatura, prasa, multimedia, sieci komputerowe, etanol i inne.
 • § 9. Definicję i założenia ideologii banjakalizmu określa specjalna uchwała Zgromadzenia Banjakalnego pod tytułem „Banjifest

Rozdział III – Członkostwo w BMMG

Z oryginałem Konstytucji tuż po uchwaleniu – Góra Parkowa w Krynicy, 12 lutego 2000 r.
 • § 10. Podstawowym i pełnoprawnym członkiem BMMG jest członek zwyczajny, zwany też banjakiem. Banjakiem jest każdy z członków założycieli, a także każdy, kto spełnił wszystkie warunki stawiane kandydatowi na członka zwyczajnego.
 • § 11. Członkiem zwyczajnym BMMG może być tylko osoba, która:
 1. ukończyła osiemnasty rok życia,
 2. jest w pełni sprawna umysłowo, fizycznie, seksualnie i nie stroni od napojów alkoholowych,
 3. w pełni zna i afirmuje ideologię banjacką,
 4. deklaruje przestrzeganie konstytucji i innych praw BMMG,
 5. nie była karana sądownie,
 6. złoży przysięgę na zasadach określonych w ustawie.
 • § 12. Członkami założycielami BMMG są:
 1. Tukan,
 2. Kostek,
 3. Hełbi,
 4. Baca,
 5. Judek.
Tworzą oni grupę Pięciu Banjaków i jako jej członkowie mają szczególne uprawnienia, określone w ustawie.
 • § 13. Istnieją dwa stopnie wtajemniczenia dla kandydatów na banjaka:
 1. członek z ramienia (tzw. człon),
 2. członek stowarzyszony.
Zasady przyjmowania nowych członków określa ustawa.
 • § 14. Członek z ramienia nie ma żadnych praw.
 • § 15. Członek stowarzyszony ma prawo do:
 1. udziału w określonych w ustawie imprezach organizowanych przez BMMG,
 2. udziału w posiedzeniach KC BMMG z prawem zgłaszania wniosków, lecz bez prawa głosu.
 • § 16. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez BMMG,
 2. udziału w posiedzeniach KC BMMG z prawem zgłaszania wzniosków, lecz bez prawa głosu, oraz Zgromadzenia Banjakalnego z prawem zgłaszania wniosków i uczestniczenia w głosowaniach,
 3. udziału we wszelkich innych pracach BMMG z możliwością korzystania z jej dóbr materialnych za zgodą Skarbnika.
 • § 17. W uznaniu szczególnych zasług na polu krzewienia i realizacji idei banjakalizmu Zgromadzenie Banjakalne może, na wniosek członka zwyczajnego, nadać wybitnej jednostce tytuł członka honorowego BMMG. Członek honorowy ma prawo do udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez BMMG. Zgromadzenie Banjakalne może nadawać również inne, określone w ustawie, tytuły i odznaczenia.
 • § 18. Każdy członek BMMG winien być oddany duszą i ciałem – z zastrzeżeniami zawartymi w ustawie – idei banjakalizmu i działać w celu dobra całej BMMG. W szczególności każdy banjak obowiązany jest:
 1. brać czynny udział w imprezach organizowanych przez BMMG,
 2. przestrzegać konstytucji i postanowień władz BMMG,
 3. szanować i dbać o dobre imię BMMG,
 4. godnie reprezentować BMMG na zewnątrz,
 5. opłacać składki i inne należności określone w ustawie.
 • § 19. Członkostwo w BMMG jest dożywotnie, a nawet pośmiertne. Członkostwo jest niezbywalne poza przypadkami określonymi w ustawie.

Rozdział IV – Podział władzy w BMMG

 • § 20. W BMMG panuje podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
 • § 21. Członkowie zwyczajni BMMG mogą dowolnie łączyć wszystkie funkcje i urzędy na każdym szczeblu każdej z w/w władz, chyba że konstytucja lub odpowiednia ustawa stanowi inaczej.
 • § 22. [skonfiskowany przez cenzurę]
 • § 23. Wszystkie funkcje i urzędy w BMMG są sprawowane dożywotnio, chyba że konstytucja lub odpowiednia ustawa stanowi inaczej.

Rozdział V – Władza ustawodawcza w BMMG

 • § 24. Władzę ustawodawczą przekazujemy niniejszym w ręce Zgromadzenia Banjakalnego, zwanego dalej Zgromadzeniem Banjakalnym.
 • § 25. Zgromadzenie Banjakalne jest odpowiedzialne wyłącznie przed Banjakiem i historią.
 • § 26. W Zgromadzeniu Banjakalnym biorą udział:
 1. z prawem głosu – członkowie zwyczajni,
 2. bez prawa głosu – członkowie stowarzyszeni.
 • § 27. Zgromadzenie Banjakalne spotyka się na posiedzeniach
 1. zwyczajnych,
 2. nadzwyczajnych.
 • § 28. Posiedzenia zwyczajne zwoływane są przez KC BMMG raz w miesiącu
 • § 29. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest przez KC BMMG z inicjatywy:
 1. własnej,
 2. Sądu Banjackiego.
Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się nie później niż tydzień od złożenia wniosku.
 • § 30. Na każdym posiedzeniu musi znajdować się choćby symboliczna ilość alkoholu etylowego. Minimalną jego ilość dla posiedzeń zwyczajnych precyzuje ustawa.
 • § 31. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Banjakalnego należą:
 1. uchwalanie ustaw, manifestów i konstytucji,
 2. powoływanie nowych członków BMMG,
 3. rozpatrywanie wniosków Sądu Banjackiego
 • § 32. Zgromadzenie Banjakalne jest banjackie przy obecności:
 1. wszystkich członków zwyczajnych w pierwszym terminie,
 2. 3/5 członków zwyczajnych w drugim terminie, o ile termin ten został ogłoszony.
 • § 33. Decyzje Zgromadzenia Banjakalnego zapadają jednogłośnie, a w miarę możliwości także entuzjastycznie.
 • § 34. Paragrafy 28. i 29. nie obowiązują w przypadku posiedzenia nadzwyczajnego zwołanego na wniosek Sądu Banjackiego. Zasady postępowania w tym przypadku określa ustawa lub pozostają nieokreślone.
Prokurator z Rejsu objaśnia trzy metody głosowania.
 • § 35. Są trzy metody głosowania:
 1. przez aplauz – znaczy, że wszyscy głosują,
 2. za pomocą kulek czarnych i czerwonych, które otrzymuje każdy głosujący; przepraszam, białe i czarne: czarna za – lub odwrotnie – czarna za... czarna przeciw, biała za lub odwrotnie,
 3. przez podniesienie rąk – ta metoda jest najdoskonalsza.

Metodę głosowania wybiera się przez podniesienie ręki. W szczególnych przypadkach, gdy powaga sytuacji wymaga wyjątkowo przemyślanych i kompetentnych decyzji, Zgromadzenie Banjakalne może zadecydować o podjęciu bądź odrzuceniu danej uchwały na drodze losowania.

Rozdział VI – Władza wykonawcza w BMMG

 • § 36. Władzę wykonawczą przekazujemy niniejszym w ręce Komitetu Centralnego BMMG, zwanego dalej Komitetem Centralnym BMMG lub KC BMMG.
 • § 37. KC BMMG tworzy Pięciu Banjaków.
 • § 38. KC BMMG nie jest odpowiedzialny przed nikim.
 • § 39. Zebrania robocze KC BMMG odbywają się w miarę potrzeby.
 • § 40. Plenum KC BMMG odbywa się w terminach określonych odpowiednią ustawą Zgromadzenia Banjakalnego, jednak nie rzadziej niż raz na 107 sekund.
 • § 41. Do podjęcia uchwały przez KC BMMG potrzebna jest obecność 3/5 jego członków, zaś do podjęcia dekretu – wszyscy.
 • § 42. Jeżeli konstytucja nie stanowi inaczej, KC BMMG podejmuje decyzje:
 1. większością 3/5 głosów przy pełnej frekwencji,
 2. jednogłośnie przy niepełnej frekwencji.
 • § 43. Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy.
 • § 44. Do wyłącznych kompetencji KC BMMG należą:
 1. kierowanie bieżącą działalnością BMMG we wszystkich dziedzinach,
 2. wydawanie dekretów z mocą ustawy,
 3. reprezentowanie BMMG na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. powoływanie komisji i sekcji programowych,
 5. kierowanie wniosków w sprawach ustawodawczych do Zgromadzenia Banjakalnego,
 6. powoływanie członków Sądu Banjackiego,
 7. powoływanie urzędników i funkcjonariuszy,
 8. tworzenie podrzędnych organów BMMG.

Rozdział VII – Władza sądownicza w BMMG

 • § 45. Władzę sądowniczą przekazujemy niniejszym w ręce Sądu Banjackiego, zwanego dalej Sądem Banjackim.
 • § 46. Sąd Banjacki jest powoływany przez KC BMMG i tylko przed nim jest odpowiedzialny.
 • § 47. Sąd Banjacki złożony jest z Pierwszego Sędziego Sądu Banjackiego oraz z dwuosobowej komisji dochodzeniowo-śledczej.
 • § 48. Kadencja każdego z urzędników Sądu Banjackiego trwa 1 rok kalendarzowy, poczynając od dnia zaprzysiężenia.
 • § 49. Sąd Banjacki wydaje wyroki w imieniu BMMG.
 • § 50. Postępowanie sądowe jest co najmniej jednoinstancyjne.
 • § 51. Do wyłącznych kompetencji Sądu Banjackiego należą:
 1. prowadzenie postępowania z polecenia KC BMMG w sprawach łamania prawa BMMG przez jego członków,
 2. występowanie z wnioskiem do KC BMMG o ukaranie członków BMMG, którym udowodniono winę,
 3. interpretacja konstytucji i innych przepisów oraz stwierdzanie zgodności uchwał i ustaw z konstytucją,
 4. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Banjakalnego lub KC BMMG o zmianę lub cofnięcie uchwały lub ustawy niezgodnej z konstytucją,
 5. przedstawianie KC BMMG sprawozdań ze swojej działalności.
 • § 52. Istnieje możliwość odwołania się od wyroku Sądu Banjackiego do Zgromadzenia Banjakalnego w terminie 7 dni.
 • § 53. Istnieje możliwość odwołania się od wyroku Zgromadzenia Banjakalnego do Sądu Ostatecznego w terminie nieograniczonym.

Rozdział VIII – Banjacki Urząd Centralnego Planowania

 • § 55. Zadaniem BUCP jest:
 1. planowanie działalności BMMG,
 2. przedstawianie projektów uchwał KC BMMG,
 3. przedstawianie KC BMMG sprawozdań ze swojej działalności.
 • § 56. BUCP jest odpowiedzialny tylko przed KC BMMG.

Rozdział IX – Majątek i finanse

 • § 57. Majątek BMMG stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.
 • § 58. Fundusze BMMG pochodzą z:
 1. składek członkowskich, wpisowych i innych opłat,
 2. darowizn i zapisów,
 3. wpływów z działalności gospodarczej oraz majątku.
 • § 59. Opiekę nad majątkiem BMMG sprawuje Skarbnik powołany przez KC BMMG i tylko przed nim odpowiedzialny.
 • § 60. Decyzje dotyczące całości majątku lub jego części o wartości przekraczającej sumę określoną w ustawie podejmuje jednomyślnie KC BMMG przy pełnej frekwencji.
 • § 61. O przeznaczeniu i ewentualnym podziale środków finansowych uzyskanych z darowizn, zapisów lub dochodów decyduje KC BMMG zwykłą większością głosów.

Rozdział X – Zmiana konstytucji

 1. członek Zgromadzenia Banjakalnego,
 2. Sąd Banjacki, jeżeli stwierdzi niezgodność konstytucji z nią samą.
 • § 63. Ustawa o zmianie konstytucji podejmowana jest większością 4/5 głosów przez Zgromadzenie Banjakalne przy pełnej frekwencji.
 • § 64. Ustawa o zmianie konstytucji wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez wypicie po jednej bani przez każdego z członków Zgromadzenia Banjakalnego. Definicję bani określa ustawa.

Rozdział XI – Przepisy przejściowe i końcowe

 • § 65. Konstytucja uchwalana jest większością 4/5 głosów przez Zgromadzenie Banjakalne przy pełnej frekwencji.
 • § 66. Konstytucja jest rektyfikowana poprzez zatwierdzenie jej przez wypicie po jednej bani przez każdego z członków Zgromadzenia Banjakalnego. Definicję bani określa ustawa.
 • § 67. Konstytucja wchodzi w życie na tydzień przed jej rektyfikowaniem.
 • § 68. Wszystkie organy BMMG przewidziane przez konstytucję, a istniejące przed jej wejściem w życie zachowują swój skład do najbliższego Plenum KC BMMG.
 • § 69. Wszyscy urzędnicy sprawujący funkcje przewidziane przez konstytucję przed jej wejściem w życie zachowują swoje urzędy do najbliższego Plenum KC BMMG.

§ 70. Wszystkie poprawki do konstytucji uchwalone przed jej wejściem w życie pozostają w mocy do najbliższego Plenum KC BMMG.

§ 71. Kandydaci na członków BMMG zachowują swój status w rozumieniu konstytucji.

§ 72. Memento Banjak.

§ 73. Resztę określa ustawa, o ile tylko zostanie uchwalona.

Zobacz też